สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑
๑/๑๕ ๑/๓ ๑๘
๑/๓
๑๒ ๑/๖
๑๓ ๑/๑ ๑/๑๓ ๑๔
๑๔ ๑/๓๓ ๑/๑ ๓๔
๑๕ ๑/๑๒ ๑๒
๑๖
๑๙
๒๐ ๑/๕๙ ๑/๑ ๖๐
๒๑
๒๒ ๑/๓๐๐ ๑/๒๒ ๓๒๒
๒๓ ๑/๓๖ ๓๖
๒๖
๒๗ ๑/๖
๒๘ ๑/๒๑ ๒๑
๒๙ ๑/๙
๓๐ ๑/๑๖ ๑๖
รวม ๑/๑ ๖/๑๕๑ ๒/๓๓๓ ๒/๒๗ ๘/๔๖ ๕๕๘
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 ก.พ.2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 ก.พ.2558