สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๓
๑/๑๐ ๑/๑ ๑๑
๑/๓
๑/๑๗ ๑๗
๑๑
๑๒ ๑/๑
๑๓ ๑/๖
๑๔ ๑/๔
๑๕ ๑/๒ ๑/๑๑ ๑๓
๑๘ ๑/๑ ๑/๓๑ ๓๒
๑๙ ๑/๑๒ ๑๒
๒๐ ๑/๑
๒๑ ๑/๑๖ ๑/๑๖ ๓๒
๒๒ ๑/๔
๒๕
๒๖
๒๗ ๑/๓๐ ๑/๓ ๓๓
๒๘ ๑/๙ ๑/๘ ๑๗
๒๙ ๑/๑๙ ๑/๕ ๒๔
รวม ๑/๑ ๒/๓ ๕/๖๖ ๒/๖๑ ๑/๖ ๑/๑๖ ๑๑/๖๐ ๒๑๓
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 ก.พ. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ. 2559