สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒ ๑/๕
๑/๓ ๑/๑๗ ๒๐
๑๐ ๑/๗๑ ๑/๒ ๗๓
๑๑ ๑/๑
๑๒
๑๓ ๑/๔ ๑/๒๔ ๒๘
๑๖ ๑/๓
๑๗ ๑/๕ ๑/๓๐ ๑/๒ ๓๗
๑๘
๑๙ ๑/๒
๒๐
๒๓ ๑/๒๗ ๒๗
๒๔ ๑/๑๔ ๑/๑๘ ๓๒
๒๕ ๑/๒
๒๖ ๑/๔ ๑/๔
๒๗ ๑/๕
รวม ๑/๑ ๔/๑๔ ๕/๑๓๓ ๓/๗๒ ๑/๓ ๑/๒ ๖/๒๐ ๒๔๕
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 มี.ค.2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 มี.ค.2558