สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑
๑/๒๑ ๒๑
๑/๒ ๑/๓
๑/๗
๑/๔ ๑/๗๖ ๘๐
๑๐ ๑/๑๒ ๑๒
๑๖
๑๗
๒๐ ๑/๑๕ ๑๕
๒๑ ๑/๗ ๑/๒
๒๒ ๑/๕
๒๓ ๑/๔ ๑/๔
๒๔ ๑/๓๔ ๑/๒ ๓๖
๒๗
๒๘ ๑/๒๑ ๑/๒๒ ๔๓
๒๙ ๑/๓๐ ๑/๑ ๓๑
๓๐ ๑/๑
รวม ๑/๑ ๔/๓๐ ๘/๑๗๘ ๑/๓๐ ๑/๑ ๑/๓ ๒/๙ ๓/๒๒ ๒๗๔
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 26 พ.ค.2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พ.ค. 2558