สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒ ๑/๑
๑/๓๐ ๑/๓๕ ๖๕
๑๑ ๑/๒๔ ๒๔
๑๒ ๑/๒๒ ๒๒
๑๔
๑๕ ๑/๒๐ ๒๐
๑๘ ๑/๖
๑๙ ๑/๔ ๑/๑๓ ๑๗
๒๐ ๑/๑๙ ๑๙
๒๑ ๑/๑๔ ๑๔
๒๒ ๑/๓
๒๕
๒๖
๒๗ ๑/๘
๒๘ ๑/๑
๒๙ ๑/๒
รวม ๔/๒๑ ๕/๙๗ ๗/๘๖ ๒๐๔
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 มิ.ย. 2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 มิ.ย. 2558