สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๕
๑/๕
๑๐ ๑/๒๘ ๑/๓ ๓๑
๑๑ ๑/๑ ๑/๑
๑๒
๑๓ ๑/๒ ๑/๒๐ ๒๒
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙ ๑/๑ ๑/๔ ๑/๑
๒๓ ๑/๑
๒๔ ๑/๑๖ ๑๖
๒๕
๒๖ ๑/๓
๒๗ ๑/๒ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๔ ๑๖
๓๐
๓๑ ๑/๔
รวม ๑/๑ ๕/๓๖ ๔/๓๔ ๑/๑ ๑/๑ ๑/๕ ๖/๓๓ ๑๑๑
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 มิ.ย. 2559
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 มิ.ย. 2559