สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑๙ ๑๓ ๓๒
๑๑ ๑๔ ๒๕
๑๐ ๑๓๑ ๑๓๖
๑๕ ๑๘
๑๖ ๑๐ ๑๙
๑๗ ๓๔ ๑๑ ๔๕
๑๘ ๕๐ ๕๐
๒๑ ๑๘ ๑๘
๒๒ ๑๙ ๑๘ ๔๕
๒๓
๒๔ ๒๔ ๒๔
๒๕ ๑๙ ๑๙
๒๘ ๙๐ ๙๐
๒๙ ๔๗๓ ๔๗๓
๓๐ ๒๙ ๓๒
๓๑ ๑๕ ๑๗
รวม ๘๙๔ ๓๐ ๑๖ ๒๔ ๙๑ ๑,๐๕๕
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 19 ส.ค..2557
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค. 2557