สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๗
๑/๕
๑/๙
๑/๑๔ ๑/๒ ๑๖
๑/๒ ๑/๑๕ ๑๗
๑๐ ๑/๑๗ ๑/๕๖ ๑/๑๐ ๘๓
๑๓
๑๔ ๑/๒ ๑/๑๑ ๑/๔ ๑๗
๑๕ ๑/๒
๑๖
๑๗
๒๐
๒๑ ๑/๒
๒๒
๒๓ ๑/๑๒ ๑๒
๒๔
๒๗ ๑/๙
๒๘
๒๙ ๑/๑๔ ๑๔
รวม ๓/๑๘ ๓/๓๘ ๑/๒ ๑/๕๖ ๑/๑๑ ๙/๖๘ ๑๙๓
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 ส.ค. 2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ส.ค. 2558