สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๓
๑/๗
๑/๑๑ ๑๑
๑/๗
๑๐
๑๑ ๑/๒๓ ๒๓
๑๓ ๑/๑๕ ๑/๔ ๑๙
๑๔ ๑/๘
๑๗ ๑/๖ ๑/๓
๑๘
๑๙ ๑/๑
๒๐ ๑/๖ ๑/๔ ๑๐
๒๑ ๑/๑๐ ๑๐
๒๔
๒๕ ๑/๘
๒๖ ๑/๗
๒๗ ๑/๑ ๑/๓๐ ๓๑
๒๘
๓๑ ๑/๑
รวม ๑/๖ ๑/๑ ๓/๓๔ ๒/๓๓ ๒/๑๓ ๒/๒๖ ๘/๔๒ ๑๕๕
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 ก.ย. 2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 ก.ย.558