สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๒๐ ๓๐ ๕๙
๒๑ ๓๗
๒๐ ๒๐
๑๐ ๔๗ ๔๘
๑๑ ๒๘ ๒๘
๑๒
๑๓ ๑๔ ๑๙
๑๖
๑๗
๑๘ ๓๒ ๓๖ ๒๐ ๙๑
๑๙ ๑๑
๒๐ ๓๗ ๓๗
๒๓ ๓๑ ๓๔
๒๔ ๒๐ ๒๔
๒๕
๒๖ ๑๒ ๑๙
๒๗ ๑๙ ๓๓
๓๐ ๒๐ ๒๐
รวม ๒๗๖ ๑๔๑ ๖๑ ๓๑ ๒๗ ๕๕๑
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 ต.ค. 2556
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2556