สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๓ ๑/๔
๑/๒
๑/๗ ๑/๖
๑/๑๒ ๑/๔ ๑๖
๑/๑๑ ๑๑
๑๐
๑๑
๑๔
๑๕ ๑/๙
๑๖
๑๗ ๑/๒ ๑/๒
๑๘ ๑/๒๘ ๑/๑ ๒๙
๒๑ ๑/๙
๒๒ ๑/๑๔ ๑/๑ ๑/๙ ๒๔
๒๓ ๑/๑๓ ๑๓
๒๔ ๑/๑
๒๕ ๑/๒
๒๘
๒๙
๓๐ ๑/๑ ๑/๑
รวม ๓/๔ ๔/๓๘ ๑/๒๘ ๒/๓ ๑๑/๖๒ ๑๓๕
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 ต.ค. 2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 ต.ค.558