สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๐ ๑๐
๑/๓
๑/๑๙ ๑/๔ ๒๓
๑/๒
๑/๓
๑/๓๒ ๓๒
๑/๕
๑๐ ๑/๓๖ ๑/๑๒ ๔๘
๑๓ ๑/๑
๑๔
๑๕ ๑/๒๒ ๒๒
๑๖
๑๗ ๑/๒๕ ๒๕
๒๐
๒๑ ๑/๑๒ ๑/๒๓ ๑/๓๐ ๖๕
๒๒
๒๔ ๑/๓๕๘ ๓๕๘
๒๗ ๑/๗
๒๘ ๑/๑๙ ๑๙
๒๙ ๑/๑ ๑/๕
๓๐
๓๑
รวม ๑๑๐ ๕๗ ๔๒๐ ๓๗ ๖๒๙
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 19 พ.ย.2557
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 พ.ย.2557