สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑
๑/๖
๑๒
๑๓ ๑/๑๖ ๑๖
๑๔
๑๕ ๑/๕๗ ๑/๒ ๕๙
๑๖
๑๙
๒๐ ๑/๓ ๑/๖
๒๑
๒๒ ๑/๓
๒๖ ๑/๑
๒๗ ๑/๒๖ ๑/๖ ๑/๒ ๓๔
๒๘
๒๙
๓๐ ๑/๑๑ ๑/๓๐ ๔๑
รวม ๑/๓ ๔/๕๙ ๑/๓๐ ๑/๑ ๒/๖๓ ๕/๑๔ ๑๗๐
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 พ.ย. 2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.2558