สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๕ ๑๕
๑/๑๕ ๑๕
๑/๒ ๑/๒๓ ๑/๑๔ ๓๙
๑/๓
๑/๒๙ ๒๙
๑๐ ๑/๓
๑๑ ๑/๓๐ ๑/๒ ๑/๗ ๓๙
๑๒ ๑/๓๐ ๑/๓๐ ๖๐
๑๓ ๑/๑
๑๔ ๑/๒๐ ๒๐
๑๗
๑๘ ๑/๒๗ ๑/๘ ๓๕
๑๙ ๑/๘
๒๐ ๑/๔ ๑/๓
๒๑ ๑/๑๔ ๑๔
๒๔
๒๕ ๑/๒
๒๖ ๑/๒ ๑/๕๖ ๕๘
๒๗ ๑/๑๓ ๑/๔ ๑๗
๒๘ ๑/๑
รวม ๕/๕๒ ๖/๖๓ ๔/๑๓๙ ๓/๘ ๑/๓๐ ๘/๗๔ ๓๖๖
หน้าหลัก แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 0-2281-2543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 ธ.ค.2557
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 ธ.ค.2557