สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันที่ TOT๑-๔ ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๖๙ ๖๙
๑/๔ ๑/๓
๑/๑ ๑/๕
๑๐
๑๑
๑๒ ๑/๑๓ ๑๓
๑๓
๑๖
๑๗ ๑/๒ ๑/๑ ๑/๑
๑๘ ๑/๑ ๑/๑
๑๙ ๑/๓๒ ๓๒
๒๐ ๑/๘
๒๓ ๑/๑ ๑/๓
๒๔ ๑/๑๑ ๑/๒ ๑๓
๒๕ ๑/๓
๒๖ ๑/๒
๒๗ ๑/๕๙ ๕๙
๓๐
รวม ๗๒ ๒๕ ๓๒ ๘๖ ๒๒๒
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 ธ.ค. 2558
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 ธ.ค. 2558