จำนวนประชากรแยกรายอายุ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25

ลักษณะข้อมูล
ชาย
หญิง
รวม
แยกตามเพศ  0  0  0
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  0  0  0
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  0  0  0
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)  0  0  0
-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  0  0  0

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

อายุ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่า 1 ปี
0
0
0
1 ปี
0
0
0
2 ปี
0
0
0
3 ปี
0
0
0
4 ปี
0
0
0
5 ปี
0
0
0
6 ปี
0
0
0
7 ปี
0
0
0
8 ปี
0
0
0
9 ปี
0
0
0
10 ปี
0
0
0
11 ปี
0
0
0
12 ปี
0
0
0
13 ปี
0
0
0
14 ปี
0
0
0
15 ปี
0
0
0
16 ปี
0
0
0
17 ปี
0
0
0
18 ปี
0
0
0
19 ปี
0
0
0
20 ปี
0
0
0
21 ปี
0
0
0
22 ปี
0
0
0
23 ปี
0
0
0
24 ปี
0
0
0
25 ปี
0
0
0
26 ปี
0
0
0
27 ปี
0
0
0
28 ปี
0
0
0
29 ปี
0
0
0
30 ปี
0
0
0
31 ปี
0
0
0
32 ปี
0
0
0
33 ปี
0
0
0
34 ปี
0
0
0
35 ปี
0
0
0
36 ปี
0
0
0
37 ปี
0
0
0
38 ปี
0
0
0
39 ปี
0
0
0
40 ปี
0
0
0
41 ปี
0
0
0
42 ปี
0
0
0
43 ปี
0
0
0
44 ปี
0
0
0
45 ปี
0
0
0
46 ปี
0
0
0
47 ปี
0
0
0
48 ปี
0
0
0
49 ปี
0
0
0
50 ปี
0
0
0
51 ปี
0
0
0
52 ปี
0
0
0
53 ปี
0
0
0
54 ปี
0
0
0
55 ปี
0
0
0
56 ปี
0
0
0
57 ปี
0
0
0
58 ปี
0
0
0
59 ปี
0
0
0
60 ปี
0
0
0
61 ปี
0
0
0
62 ปี
0
0
0
63 ปี
0
0
0
64 ปี
0
0
0
65 ปี
0
0
0
66 ปี
0
0
0
67 ปี
0
0
0
68 ปี
0
0
0
69 ปี
0
0
0
70 ปี
0
0
0
71 ปี
0
0
0
72 ปี
0
0
0
73 ปี
0
0
0
74 ปี
0
0
0
75 ปี
0
0
0
76 ปี
0
0
0
77 ปี
0
0
0
78 ปี
0
0
0
79 ปี
0
0
0
80 ปี
0
0
0
81 ปี
0
0
0
82 ปี
0
0
0
83 ปี
0
0
0
84 ปี
0
0
0
85 ปี
0
0
0
86 ปี
0
0
0
87 ปี
0
0
0
88 ปี
0
0
0
89 ปี
0
0
0
90 ปี
0
0
0
91 ปี
0
0
0
92 ปี
0
0
0
93 ปี
0
0
0
94 ปี
0
0
0
95 ปี
0
0
0
96 ปี
0
0
0
97 ปี
0
0
0
98 ปี
0
0
0
99 ปี
0
0
0
100 ปี
0
0
0
มากกว่า 100 ปี
0
0
0

เกิดปีจันทรคติ

ชาย
หญิง
รวม
0
0
0