รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลหนองช้างแล่น 3,638 3,799 7,437 1,584
ตำบลบางดี 3,584 3,637 7,221 1,651
ตำบลบางกุ้ง 2,589 2,600 5,189 1,249
ตำบลเขากอบ 3,969 4,001 7,970 1,859
ตำบลเขาขาว 1,878 2,065 3,943 962
ตำบลเขาปูน 2,993 2,508 5,501 787
ตำบลปากแจ่ม 2,306 2,346 4,652 1,028
ตำบลปากคม 1,721 1,750 3,471 777
ตำบลท่างิ้ว 2,264 2,182 4,446 948
ตำบลลำภูรา 3,068 2,629 5,697 1,471
ตำบลนาวง 3,161 3,271 6,432 1,494
ตำบลห้วยนาง 2,774 2,792 5,566 1,263
ตำบลในเตา 1,233 1,243 2,476 583
ตำบลทุ่งต่อ 1,778 1,949 3,727 770
ตำบลวังคีรี 2,040 2,160 4,200 1,002
อำเภอวังวิเศษ 18,001 18,062 36,063 8,815
ตำบลเขาวิเศษ 5,707 5,824 11,531 2,866
ตำบลวังมะปราง 2,418 2,441 4,859 1,245
ตำบลอ่าวตง 3,846 3,669 7,515 1,784
ตำบลท่าสะบ้า 2,491 2,601 5,092 1,190
ตำบลวังมะปรางเหนือ 3,539 3,527 7,066 1,730
อำเภอนาโยง 20,528 21,223 41,751 9,348
ตำบลนาโยงเหนือ 4,465 4,630 9,095 2,266
ตำบลช่อง 2,249 2,248 4,497 968
ตำบลละมอ 3,537 3,617 7,154 1,664
ตำบลโคกสะบ้า 3,335 3,420 6,755 1,378
ตำบลนาหมื่นศรี 2,716 2,965 5,681 1,301
ตำบลนาข้าวเสีย 4,226 4,343 8,569 1,771

หน้า 3