รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลศรีเมืองชุม 2,425 2,665 5,090 2,020
ตำบลเวียงพางคำ 4,776 5,229 10,005 4,943
ตำบลบ้านด้าย 2,000 2,117 4,117 1,553
ตำบลโป่งงาม 4,726 4,802 9,528 3,703
อำเภอแม่สรวย 37,568 36,266 73,834 22,226
ตำบลแม่สรวย 3,467 3,481 6,948 2,499
ตำบลป่าแดด 5,395 5,418 10,813 3,331
ตำบลแม่พริก 3,007 2,914 5,921 1,958
ตำบลศรีถ้อย 2,969 2,762 5,731 1,754
ตำบลท่าก๊อ 9,385 8,956 18,341 5,353
ตำบลวาวี 12,249 11,687 23,936 6,585
ตำบลเจดีย์หลวง 1,096 1,048 2,144 746
อำเภอเวียงป่าเป้า 30,390 29,762 60,152 19,311
ตำบลสันสลี 4,535 4,408 8,943 2,489
ตำบลเวียง 5,280 5,017 10,297 3,078
ตำบลบ้านโป่ง 2,624 2,613 5,237 1,623
ตำบลป่างิ้ว 4,714 4,849 9,563 3,226
ตำบลเวียงกาหลง 4,901 4,868 9,769 3,203
ตำบลแม่เจดีย์ 3,404 3,186 6,590 2,562
ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 4,932 4,821 9,753 3,130
อำเภอพญาเม็งราย 18,915 18,654 37,569 10,604
ตำบลแม่เปา 5,295 5,263 10,558 3,035
ตำบลแม่ต๋ำ 2,527 2,499 5,026 1,391
ตำบลไม้ยา 5,607 5,462 11,069 3,111
ตำบลเม็งราย 3,110 3,130 6,240 1,733
ตำบลตาดควัน 2,376 2,300 4,676 1,334
อำเภอเวียงแก่น 16,448 15,862 32,310 9,389
ตำบลม่วงยาย 3,738 3,711 7,449 2,229

หน้า 4