รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสุพรรณบุรี 409,096 433,488 842,584 245,804
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 54,168 58,775 112,943 33,410
ตำบลรั้วใหญ่ 5,317 5,469 10,786 3,851
ตำบลทับตีเหล็ก 1,697 1,881 3,578 979
ตำบลท่าระหัด 3,442 3,907 7,349 2,783
ตำบลไผ่ขวาง 3,552 3,833 7,385 2,471
ตำบลโคกโคเฒ่า 1,820 1,968 3,788 1,108
ตำบลดอนตาล 1,575 1,726 3,301 917
ตำบลดอนมะสังข์ 1,529 1,717 3,246 874
ตำบลพิหารแดง 2,377 2,641 5,018 1,329
ตำบลดอนกำยาน 4,792 4,976 9,768 2,894
ตำบลดอนโพธิ์ทอง 3,178 3,379 6,557 1,735
ตำบลบ้านโพธิ์ 3,946 4,373 8,319 2,105
ตำบลตลิ่งชัน 4,353 4,602 8,955 2,234
ตำบลบางกุ้ง 991 1,020 2,011 480
ตำบลศาลาขาว 2,854 2,975 5,829 1,303
ตำบลสวนแตง 2,886 3,150 6,036 1,355
ตำบลสนามชัย 4,695 5,677 10,372 4,122
ตำบลโพธิ์พระยา 1,449 1,671 3,120 847
ตำบลสนามคลี 3,715 3,810 7,525 2,023
อำเภอเดิมบางนางบวช 29,459 31,366 60,825 17,932
ตำบลเขาพระ 1,498 1,598 3,096 1,052
ตำบลเดิมบาง 3,280 3,668 6,948 2,246
ตำบลนางบวช 1,563 1,658 3,221 918
ตำบลเขาดิน 2,953 3,044 5,997 1,708
ตำบลปากน้ำ 2,299 2,502 4,801 1,429
ตำบลทุ่งคลี 2,704 2,871 5,575 1,656
ตำบลโคกช้าง 2,198 2,365 4,563 1,276

หน้า 1