รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสระบุรี 308,263 313,377 621,640 212,904
อำเภอเมืองสระบุรี 22,763 19,711 42,474 13,819
ตำบลดาวเรือง 1,503 1,730 3,233 1,129
ตำบลนาโฉง 565 619 1,184 588
ตำบลโคกสว่าง 1,786 1,908 3,694 1,402
ตำบลหนองโน 1,526 1,658 3,184 898
ตำบลหนองยาว 3,893 3,836 7,729 2,583
ตำบลปากข้าวสาร 4,570 3,154 7,724 2,345
ตำบลหนองปลาไหล 6,715 4,609 11,324 3,100
ตำบลตลิ่งชัน 2,205 2,197 4,402 1,774
อำเภอแก่งคอย 31,845 32,135 63,980 22,701
ตำบลตาลเดี่ยว 4,995 5,000 9,995 5,191
ตำบลห้วยแห้ง 3,523 3,599 7,122 1,994
ตำบลท่าคล้อ 2,399 2,371 4,770 1,501
ตำบลหินซ้อน 1,727 1,783 3,510 1,090
ตำบลบ้านธาตุ 871 913 1,784 526
ตำบลบ้านป่า 4,588 4,730 9,318 3,829
ตำบลท่าตูม 1,233 1,176 2,409 565
ตำบลชะอม 3,545 3,508 7,053 2,303
ตำบลสองคอน 3,211 3,158 6,369 2,118
ตำบลเตาปูน 1,014 1,071 2,085 773
ตำบลชำผักแพว 2,943 2,981 5,924 1,593
ตำบลท่ามะปราง 1,796 1,845 3,641 1,218
อำเภอหนองแค 29,978 31,328 61,306 21,885
ตำบลกุ่มหัก 2,034 2,039 4,073 942
ตำบลคชสิทธิ์ 1,471 1,410 2,881 765
ตำบลโคกตูม 1,051 1,137 2,188 603
ตำบลโคกแย้ 4,793 5,051 9,844 4,204

หน้า 1