รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลราษฎร์นิยม 3,131 3,369 6,500 2,236
ตำบลหนองเพรางาย 3,434 3,711 7,145 2,095
ตำบลไทรใหญ่ 3,175 3,177 6,352 1,605
ตำบลขุนศรี 2,331 2,511 4,842 1,374
ตำบลคลองขวาง 2,411 2,473 4,884 1,423
ตำบลทวีวัฒนา 3,285 3,538 6,823 3,070
อำเภอปากเกร็ด 21,465 23,575 45,040 19,759
ตำบลบางตะไนย์ 2,069 2,203 4,272 1,918
ตำบลคลองพระอุดม 2,376 2,601 4,977 1,762
ตำบลท่าอิฐ 6,875 7,666 14,541 5,840
ตำบลเกาะเกร็ด 2,699 3,062 5,761 1,528
ตำบลอ้อมเกร็ด 1,130 1,153 2,283 1,444
ตำบลคลองข่อย 3,188 3,461 6,649 3,004
ตำบลบางพลับ 3,128 3,429 6,557 4,263
เทศบาลตำบลศาลากลาง 4,465 4,874 9,339 3,722
ตำบลศาลากลาง 4,465 4,874 9,339 3,722
เทศบาลตำบลไทรม้า 8,996 10,575 19,571 9,115
ตำบลไทรม้า 8,996 10,575 19,571 9,115
เทศบาลตำบลไทรน้อย 931 965 1,896 683
ตำบลไทรน้อย 587 631 1,218 360
ตำบลคลองขวาง 344 334 678 323
เทศบาลตำบลบางใหญ่ 4,817 5,165 9,982 3,589
ตำบลบางแม่นาง 1,254 1,315 2,569 650
ตำบลบางใหญ่ 3,204 3,482 6,686 2,673
ตำบลบ้านใหม่ 359 368 727 266
เทศบาลตำบลบางม่วง 2,584 2,603 5,187 1,805
ตำบลบางม่วง 777 764 1,541 451
ตำบลบางเลน 1,238 1,321 2,559 1,113

หน้า 2