รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลเสาธงหิน 569 518 1,087 241
เทศบาลตำบลปลายบาง 14,776 16,973 31,749 17,263
ตำบลบางคูเวียง 3,708 4,131 7,839 3,721
ตำบลมหาสวัสดิ์ 5,109 6,175 11,284 5,390
ตำบลปลายบาง 5,959 6,667 12,626 8,152
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 13,977 15,741 29,718 9,829
ตำบลบางศรีเมือง 10,645 12,047 22,692 7,381
ตำบลบางกร่าง 3,332 3,694 7,026 2,448
เทศบาลเมืองบางกรวย 19,358 22,358 41,716 16,764
ตำบลวัดชลอ 6,206 7,235 13,441 5,327
ตำบลบางกรวย 13,152 15,123 28,275 11,437
เทศบาลนครปากเกร็ด 83,524 95,383 178,907 101,989
ตำบลปากเกร็ด 16,935 19,484 36,419 16,998
ตำบลบางตลาด 22,931 25,238 48,169 18,409
ตำบลบ้านใหม่ 12,368 14,024 26,392 23,038
ตำบลบางพูด 27,274 31,956 59,230 39,178
ตำบลคลองเกลือ 4,016 4,681 8,697 4,366
เทศบาลเมืองบางบัวทอง 22,000 25,569 47,569 22,178
ตำบลโสนลอย 5,150 5,699 10,849 3,673
ตำบลบางบัวทอง 2,772 3,210 5,982 4,059
ตำบลบางรักใหญ่ 1,257 1,477 2,734 1,628
ตำบลพิมลราช 2,123 2,538 4,661 2,131
ตำบลบางรักพัฒนา 10,698 12,645 23,343 10,687
เทศบาลนครนนทบุรี 124,569 136,905 261,474 113,650
ตำบลสวนใหญ่ 21,267 15,862 37,129 12,382
ตำบลตลาดขวัญ 23,836 28,793 52,629 23,138
ตำบลบางเขน 19,561 22,723 42,284 21,030
ตำบลบางกระสอ 25,539 29,664 55,203 27,736

หน้า 3