รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนนทบุรี 527,269 595,358 1,122,627 539,147
อำเภอเมืองนนทบุรี 22,315 25,272 47,587 23,427
ตำบลสวนใหญ่ 1
ตำบลบางไผ่ 4,465 4,863 9,328 3,541
ตำบลบางกร่าง 8,973 10,096 19,069 9,806
ตำบลบางรักน้อย 8,877 10,313 19,190 10,079
อำเภอบางกรวย 12,219 14,124 26,343 12,826
ตำบลบางสีทอง 4,423 5,045 9,468 3,863
ตำบลบางขนุน 2,109 2,312 4,421 2,276
ตำบลบางขุนกอง 3,939 4,735 8,674 4,843
ตำบลมหาสวัสดิ์ 1,748 2,032 3,780 1,844
อำเภอบางใหญ่ 48,790 56,669 105,459 56,448
ตำบลบางม่วง 5,574 6,389 11,963 5,941
ตำบลบางแม่นาง 14,828 17,732 32,560 17,189
ตำบลบางเลน 6,152 6,907 13,059 5,724
ตำบลเสาธงหิน 14,360 17,077 31,437 20,761
ตำบลบางใหญ่ 4,393 4,892 9,285 4,325
ตำบลบ้านใหม่ 3,483 3,672 7,155 2,508
อำเภอบางบัวทอง 92,620 105,567 198,187 95,436
ตำบลบางบัวทอง 21,396 24,245 45,641 25,914
ตำบลบางรักใหญ่ 2,498 2,773 5,271 2,223
ตำบลบางคูรัด 16,552 18,999 35,551 14,892
ตำบลละหาร 9,509 10,179 19,688 8,777
ตำบลลำโพ 3,316 3,731 7,047 3,927
ตำบลพิมลราช 18,012 20,691 38,703 18,215
ตำบลบางรักพัฒนา 21,337 24,949 46,286 21,488
อำเภอไทรน้อย 27,266 29,399 56,665 22,829
ตำบลไทรน้อย 9,251 10,271 19,522 10,747

หน้า 1