รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลกระสัง 5,768 5,591 11,359 2,602
ตำบลลำดวน 5,680 5,657 11,337 2,566
ตำบลสองชั้น 5,959 6,031 11,990 2,667
ตำบลสูงเนิน 5,343 5,412 10,755 2,312
ตำบลหนองเต็ง 5,971 6,101 12,072 2,731
ตำบลเมืองไผ่ 3,577 3,456 7,033 1,502
ตำบลชุมแสง 3,302 3,370 6,672 1,475
ตำบลบ้านปรือ 4,398 4,457 8,855 2,137
ตำบลห้วยสำราญ 3,434 3,628 7,062 1,536
ตำบลกันทรารมย์ 4,256 4,301 8,557 1,914
ตำบลศรีภูมิ 2,143 2,307 4,450 988
อำเภอนางรอง 44,496 45,405 89,901 22,522
ตำบลนางรอง 3,689 3,786 7,475 2,035
ตำบลสะเดา 4,853 5,020 9,873 2,384
ตำบลชุมแสง 2,746 2,748 5,494 1,380
ตำบลหนองโบสถ์ 3,714 3,771 7,485 2,019
ตำบลหนองกง 3,043 3,203 6,246 1,495
ตำบลถนนหัก 2,572 2,690 5,262 1,353
ตำบลหนองไทร 3,297 3,359 6,656 1,668
ตำบลก้านเหลือง 2,370 2,347 4,717 1,148
ตำบลบ้านสิงห์ 2,812 2,941 5,753 1,418
ตำบลลำไทรโยง 2,768 2,886 5,654 1,456
ตำบลทรัพย์พระยา 3,506 3,525 7,031 1,792
ตำบลหนองยายพิมพ์ 2,293 2,400 4,693 1,141
ตำบลหัวถนน 2,407 2,397 4,804 1,225
ตำบลทุ่งแสงทอง 1,652 1,636 3,288 827
ตำบลหนองโสน 2,774 2,696 5,470 1,181
อำเภอหนองกี่ 28,153 27,474 55,627 13,325

หน้า 2