รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลพิมายเหนือ 112 125 237 47
เทศบาลตำบลไพรบึง 5,398 5,446 10,844 2,529
ตำบลไพรบึง 3,603 3,690 7,293 1,824
ตำบลสำโรงพลัน 1,795 1,756 3,551 705
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ 2,485 2,539 5,024 1,958
ตำบลห้วยเหนือ 2,485 2,539 5,024 1,958
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 9,601 10,128 19,729 6,429
ตำบลน้ำอ้อม 5,307 5,510 10,817 3,188
ตำบลหนองหญ้าลาด 4,294 4,618 8,912 3,241
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ 3,124 3,337 6,461 2,799
ตำบลดูน 3,124 3,337 6,461 2,799
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย 3,145 3,123 6,268 1,944
ตำบลยางชุมน้อย 3,145 3,123 6,268 1,944
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 19,233 20,712 39,945 17,596
ตำบลเมืองเหนือ 3,975 4,499 8,474 4,036
ตำบลเมืองใต้ 4,805 5,303 10,108 4,655
ตำบลหนองครก 3,940 4,288 8,228 3,624
ตำบลโพนข่า 187 165 352 266
ตำบลหญ้าปล้อง 946 983 1,929 789
ตำบลโพธิ์ 5,380 5,474 10,854 4,226

หน้า 10