รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลวัดหลวง 4,573 4,637 9,210 2,682
ตำบลกุดบง 4,388 4,300 8,688 2,510
ตำบลชุมช้าง 4,820 4,819 9,639 2,712
ตำบลทุ่งหลวง 2,616 2,599 5,215 1,487
ตำบลเหล่าต่างคำ 3,268 3,205 6,473 1,795
ตำบลนาหนัง 5,677 5,482 11,159 2,984
ตำบลเซิม 3,710 3,848 7,558 2,219
ตำบลบ้านโพธิ์ 5,230 5,036 10,266 2,777
ตำบลบ้านผือ 2,776 2,738 5,514 1,451
ตำบลสร้างนางขาว 1,813 1,825 3,638 890
อำเภอศรีเชียงใหม่ 11,580 11,694 23,274 6,488
ตำบลพานพร้าว 3,155 3,197 6,352 1,639
ตำบลบ้านหม้อ 2,137 2,170 4,307 1,323
ตำบลพระพุทธบาท 2,441 2,454 4,895 1,473
ตำบลหนองปลาปาก 3,847 3,873 7,720 2,053
อำเภอสังคม 10,505 10,119 20,624 5,855
ตำบลแก้งไก่ 1,338 1,305 2,643 739
ตำบลผาตั้ง 3,149 2,998 6,147 1,778
ตำบลบ้านม่วง 1,576 1,531 3,107 867
ตำบลนางิ้ว 3,242 3,141 6,383 1,800
ตำบลสังคม 1,200 1,144 2,344 671
อำเภอสระใคร 13,157 12,769 25,926 6,946
ตำบลสระใคร 5,234 5,162 10,396 2,894
ตำบลคอกช้าง 3,200 3,176 6,376 1,665
ตำบลบ้านฝาง 4,723 4,431 9,154 2,387
อำเภอเฝ้าไร่ 20,387 19,906 40,293 10,134
ตำบลเฝ้าไร่ 629 591 1,220 2
ตำบลนาดี 2,083 1,997 4,080 1,102

หน้า 2