รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลเปียงหลวง 7,425 7,518 14,943 3,992
ตำบลแสนไห 1,838 1,715 3,553 1,133
อำเภอไชยปราการ 14,134 14,059 28,193 10,180
ตำบลปงตำ 32 23 55 56
ตำบลศรีดงเย็น 4,603 4,456 9,059 3,164
ตำบลแม่ทะลบ 3,620 3,561 7,181 2,597
ตำบลหนองบัว 5,879 6,019 11,898 4,363
อำเภอแม่วาง 13,165 13,203 26,368 8,461
ตำบลบ้านกาด 1,335 1,344 2,679 1,168
ตำบลทุ่งปี๊ 2,172 2,252 4,424 1,647
ตำบลทุ่งรวงทอง 1,204 1,278 2,482 912
ตำบลแม่วิน 5,870 5,737 11,607 2,765
ตำบลดอนเปา 2,584 2,592 5,176 1,969
อำเภอแม่ออน 10,700 10,592 21,292 8,176
ตำบลออนเหนือ 1,692 1,674 3,366 1,347
ตำบลออนกลาง 2,441 2,429 4,870 1,905
ตำบลบ้านสหกรณ์ 1,591 1,619 3,210 1,268
ตำบลห้วยแก้ว 1,424 1,364 2,788 1,375
ตำบลแม่ทา 2,364 2,331 4,695 1,532
ตำบลทาเหนือ 1,188 1,175 2,363 749
อำเภอดอยหล่อ 12,993 13,365 26,358 10,508
ตำบลดอยหล่อ 6,081 6,264 12,345 4,995
ตำบลสองแคว 2,473 2,636 5,109 1,922
ตำบลยางคราม 2,517 2,485 5,002 1,844
ตำบลสันติสุข 1,922 1,980 3,902 1,747
อำเภอกัลยาณิวัฒนา 5,766 5,305 11,071 2,951
ตำบลบ้านจันทร์ 2,059 1,903 3,962 1,226
ตำบลแม่แดด 1,811 1,671 3,482 810

หน้า 7