รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสมุทรปราการ 588,975 634,327 1,223,302 548,883
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 50,288 55,174 105,462 46,445
ตำบลแพรกษา 13,556 14,937 28,493 11,863
ตำบลบางโปรง 4,624 4,980 9,604 3,697
ตำบลบางด้วน 3,911 4,174 8,085 2,716
ตำบลเทพารักษ์ 10,387 11,712 22,099 10,320
ตำบลแพรกษาใหม่ 17,810 19,371 37,181 17,849
อำเภอบางบ่อ 38,482 40,209 78,691 29,412
ตำบลบางบ่อ 10,475 11,150 21,625 11,209
ตำบลบ้านระกาศ 3,319 3,402 6,721 1,862
ตำบลบางพลีน้อย 4,524 4,562 9,086 2,630
ตำบลบางเพรียง 7,878 8,443 16,321 6,754
ตำบลคลองด่าน 8,699 8,855 17,554 4,528
ตำบลเปร็ง 2,065 2,212 4,277 1,317
ตำบลคลองนิยมยาตรา 1,522 1,585 3,107 1,112
อำเภอบางพลี 97,184 107,134 204,318 115,460
ตำบลบางพลีใหญ่ 31,054 34,088 65,142 36,139
ตำบลบางแก้ว 20,038 23,018 43,056 23,093
ตำบลบางปลา 15,203 16,440 31,643 14,439
ตำบลบางโฉลง 17,605 18,916 36,521 26,045
ตำบลราชาเทวะ 12,081 13,408 25,489 14,667
ตำบลหนองปรือ 1,203 1,264 2,467 1,077
อำเภอพระประแดง 19,001 20,554 39,555 12,493
ตำบลบางยอ 5,379 5,782 11,161 3,338
ตำบลบางกะเจ้า 2,445 2,767 5,212 1,762
ตำบลบางน้ำผึ้ง 2,348 2,581 4,929 1,422
ตำบลบางกระสอบ 1,380 1,499 2,879 842
ตำบลบางกอบัว 3,466 3,739 7,205 2,432

หน้า 1