รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 382,941 410,568 793,509 283,567
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 31,946 34,701 66,647 20,256
ตำบลไผ่ลิง 163 159 322 1
ตำบลปากกราน 2,805 3,001 5,806 1,484
ตำบลภูเขาทอง 1,505 1,541 3,046 648
ตำบลสำเภาล่ม 3,175 3,475 6,650 1,557
ตำบลสวนพริก 1,936 2,071 4,007 1,229
ตำบลคลองตะเคียน 2,396 2,588 4,984 1,035
ตำบลวัดตูม 2,264 2,462 4,726 1,925
ตำบลหันตรา 2,380 2,743 5,123 2,257
ตำบลลุมพลี 2,514 2,794 5,308 1,134
ตำบลบ้านใหม่ 2,156 2,382 4,538 1,254
ตำบลบ้านเกาะ 2,218 2,087 4,305 1,640
ตำบลคลองสวนพลู 1,291 1,547 2,838 1,711
ตำบลคลองสระบัว 1,996 2,154 4,150 1,115
ตำบลเกาะเรียน 1,171 1,330 2,501 695
ตำบลบ้านป้อม 3,290 3,593 6,883 2,184
ตำบลบ้านรุน 686 774 1,460 387
อำเภอท่าเรือ 14,927 16,176 31,103 9,995
ตำบลจำปา 1,354 1,420 2,774 837
ตำบลท่าหลวง 1,382 1,599 2,981 1,030
ตำบลบ้านร่อม 1,409 1,581 2,990 939
ตำบลศาลาลอย 2,255 2,459 4,714 1,625
ตำบลวังแดง 1,556 1,641 3,197 997
ตำบลโพธิ์เอน 1,453 1,665 3,118 958
ตำบลปากท่า 1,409 1,505 2,914 851
ตำบลหนองขนาก 2,175 2,287 4,462 1,417
ตำบลท่าเจ้าสนุก 1,934 2,019 3,953 1,341

หน้า 1