รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดลพบุรี 380,621 377,438 758,059 267,673
อำเภอเมืองลพบุรี 58,985 58,095 117,080 42,156
ตำบลทะเลชุบศร 9,964 7,469 17,433 5,978
ตำบลกกโก 4,251 4,909 9,160 4,284
ตำบลโก่งธนู 2,249 2,630 4,879 1,661
ตำบลโคกกะเทียม 2,235 2,453 4,688 1,611
ตำบลโคกลำพาน 1,656 1,843 3,499 1,065
ตำบลงิ้วราย 2,697 2,905 5,602 1,860
ตำบลดอนโพธิ์ 1,789 1,856 3,645 1,057
ตำบลตะลุง 2,344 2,635 4,979 1,645
ตำบลท่าแค 8,667 6,475 15,142 5,647
ตำบลบางขันหมาก 4,193 4,532 8,725 2,549
ตำบลบ้านข่อย 1,480 1,584 3,064 939
ตำบลท้ายตลาด 1,440 1,612 3,052 1,044
ตำบลป่าตาล 6,251 6,481 12,732 5,806
ตำบลพรหมมาสตร์ 3,072 3,366 6,438 2,139
ตำบลโพธิ์เก้าต้น 4,922 5,355 10,277 3,593
ตำบลโพธิ์ตรุ 1,264 1,420 2,684 906
ตำบลสี่คลอง 511 570 1,081 372
อำเภอพัฒนานิคม 25,434 26,050 51,484 19,374
ตำบลพัฒนานิคม 5,225 5,194 10,419 3,971
ตำบลช่องสาริกา 3,709 3,972 7,681 3,585
ตำบลมะนาวหวาน 2,135 2,342 4,477 1,651
ตำบลโคกสลุง 5,618 5,739 11,357 3,653
ตำบลชอนน้อย 1,289 1,309 2,598 879
ตำบลหนองบัว 1,788 1,799 3,587 1,443
ตำบลห้วยขุนราม 3,510 3,496 7,006 2,492
ตำบลน้ำสุด 2,160 2,199 4,359 1,700

หน้า 1