รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดชัยนาท 160,769 172,403 333,172 115,328
อำเภอเมืองชัยนาท 11,151 11,889 23,040 7,534
ตำบลบ้านกล้วย 267 251 518 1
ตำบลท่าชัย 3,723 3,923 7,646 2,354
ตำบลเขาท่าพระ 3,496 3,805 7,301 2,733
ตำบลธรรมามูล 3,665 3,910 7,575 2,446
อำเภอมโนรมย์ 11,703 12,723 24,426 7,782
ตำบลคุ้งสำเภา 1,730 1,952 3,682 1,363
ตำบลวัดโคก 1,843 2,033 3,876 1,162
ตำบลศิลาดาน 1,694 1,824 3,518 1,005
ตำบลท่าฉนวน 3,200 3,561 6,761 2,270
ตำบลไร่พัฒนา 1,874 1,908 3,782 1,141
ตำบลอู่ตะเภา 1,362 1,445 2,807 841
อำเภอวัดสิงห์ 10,885 11,559 22,444 7,985
ตำบลมะขามเฒ่า 2,531 2,739 5,270 2,110
ตำบลหนองน้อย 1,823 1,959 3,782 1,255
ตำบลหนองบัว 1,341 1,521 2,862 1,104
ตำบลหนองขุ่น 1,771 1,827 3,598 1,216
ตำบลบ่อแร่ 1,215 1,293 2,508 841
ตำบลวังหมัน 2,204 2,220 4,424 1,459
อำเภอสรรพยา 15,795 16,863 32,658 10,892
ตำบลสรรพยา 1,745 1,849 3,594 1,027
ตำบลตลุก 4,236 4,629 8,865 2,983
ตำบลเขาแก้ว 1,558 1,589 3,147 1,059
ตำบลโพนางดำตก 2,396 2,493 4,889 1,566
ตำบลโพนางดำออก 2,637 2,841 5,478 1,878
ตำบลหาดอาษา 3,223 3,462 6,685 2,379
อำเภอสรรคบุรี 30,658 33,059 63,717 20,149

หน้า 1