รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดชลบุรี 668,744 695,258 1,364,002 762,583
อำเภอเมืองชลบุรี 57,152 60,335 117,487 73,506
ตำบลหนองรี 6,325 6,661 12,986 6,634
ตำบลนาป่า 16,273 16,871 33,144 18,789
ตำบลหนองข้างคอก 2,766 2,772 5,538 2,866
ตำบลดอนหัวฬ่อ 4,930 5,091 10,021 9,420
ตำบลหนองไม้แดง 6,072 5,496 11,568 7,689
ตำบลคลองตำหรุ 1,563 1,700 3,263 1,744
ตำบลเหมือง 2,358 2,420 4,778 3,679
ตำบลห้วยกะปิ 5,846 6,558 12,404 7,359
ตำบลเสม็ด 9,276 11,028 20,304 13,717
ตำบลสำนักบก 1,743 1,738 3,481 1,609
อำเภอบ้านบึง 36,964 37,626 74,590 33,048
ตำบลบ้านบึง 4,739 4,947 9,686 4,923
ตำบลคลองกิ่ว 7,419 7,570 14,989 5,409
ตำบลมาบไผ่ 2,668 2,778 5,446 2,224
ตำบลหนองซ้ำซาก 2,767 2,919 5,686 3,173
ตำบลหนองบอนแดง 2,746 2,780 5,526 2,042
ตำบลหนองชาก 4,900 5,076 9,976 5,015
ตำบลหนองอิรุณ 7,970 7,985 15,955 6,928
ตำบลหนองไผ่แก้ว 3,755 3,571 7,326 3,334
อำเภอหนองใหญ่ 7,604 7,501 15,105 5,068
ตำบลคลองพลู 2,003 1,902 3,905 1,300
ตำบลหนองเสือช้าง 2,065 2,031 4,096 1,364
ตำบลห้างสูง 1,688 1,707 3,395 1,009
ตำบลเขาซก 1,848 1,861 3,709 1,395
อำเภอบางละมุง 9,862 11,028 20,890 11,506
ตำบลหนองปลาไหล 6,899 8,050 14,949 9,015

หน้า 1