รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลหนองรี 455 472 927 327
ตำบลหนองข้างคอก 802 867 1,669 732
เทศบาลตำบลบางทราย 6,849 5,698 12,547 7,308
ตำบลบางทราย 6,849 5,698 12,547 7,308
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 1,986 2,092 4,078 4,080
ตำบลคลองตำหรุ 1,986 2,092 4,078 4,080
เทศบาลนครแหลมฉบัง 36,008 37,512 73,520 57,620
ตำบลบางละมุง 4,913 5,111 10,024 10,287
ตำบลสุรศักดิ์ 1,576 1,708 3,284 2,343
ตำบลทุ่งสุขลา 17,335 18,032 35,367 26,716
ตำบลบึง 6,876 7,109 13,985 6,571
ตำบลหนองขาม 5,308 5,552 10,860 11,703
เทศบาลเมืองแสนสุข 19,956 23,389 43,345 28,238
ตำบลแสนสุข 16,391 19,324 35,715 25,056
ตำบลเหมือง 3,155 3,580 6,735 2,801
ตำบลห้วยกะปิ 410 485 895 381
เทศบาลเมืองบ้านบึง 8,728 9,878 18,606 8,397
ตำบลบ้านบึง 8,728 9,878 18,606 8,397
เมืองพัทยา 51,216 59,499 110,715 114,854
ตำบลหนองปรือ 28,855 35,059 63,914 86,547
ตำบลหนองปลาไหล 926 1,001 1,927 979
ตำบลห้วยใหญ่ 73 98 171 39
ตำบลนาเกลือ 21,362 23,341 44,703 27,289
เทศบาลเมืองศรีราชา 9,964 11,814 21,778 7,008
ตำบลศรีราชา 9,964 11,814 21,778 7,008
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 5,134 6,133 11,267 4,586
ตำบลพนัสนิคม 5,134 6,133 11,267 4,586
เทศบาลเมืองชลบุรี 14,569 16,358 30,927 12,590

หน้า 6