รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปราจีนบุรี 234,870 238,900 473,770 177,010
อำเภอเมืองปราจีนบุรี 44,422 41,675 86,097 30,988
ตำบลรอบเมือง 2,933 3,335 6,268 2,220
ตำบลวัดโบสถ์ 1,426 1,457 2,883 797
ตำบลบางเดชะ 1,511 1,616 3,127 1,526
ตำบลท่างาม 3,458 2,650 6,108 1,551
ตำบลบางบริบูรณ์ 670 695 1,365 445
ตำบลดงพระราม 7,795 6,141 13,936 6,015
ตำบลบ้านพระ 8,105 7,126 15,231 5,799
ตำบลโคกไม้ลาย 1,913 2,082 3,995 1,652
ตำบลไม้เค็ด 6,229 5,456 11,685 4,041
ตำบลดงขี้เหล็ก 4,847 5,220 10,067 3,277
ตำบลเนินหอม 3,684 3,903 7,587 2,515
ตำบลโนนห้อม 1,851 1,994 3,845 1,150
อำเภอกบินทร์บุรี 64,658 65,988 130,646 45,012
ตำบลกบินทร์ 4,978 5,164 10,142 4,208
ตำบลเมืองเก่า 6,077 6,296 12,373 4,296
ตำบลวังดาล 3,682 3,697 7,379 2,109
ตำบลนนทรี 4,296 4,495 8,791 4,107
ตำบลย่านรี 4,697 4,702 9,399 2,266
ตำบลวังตะเคียน 5,265 5,274 10,539 3,194
ตำบลหาดนางแก้ว 2,062 2,242 4,304 1,281
ตำบลลาดตะเคียน 4,383 4,582 8,965 3,185
ตำบลบ้านนา 4,299 4,448 8,747 2,652
ตำบลบ่อทอง 3,030 3,169 6,199 1,890
ตำบลหนองกี่ 6,894 7,057 13,951 6,645
ตำบลนาแขม 2,426 2,416 4,842 1,497
ตำบลเขาไม้แก้ว 4,564 4,497 9,061 2,657

หน้า 1