รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านสร้าง 1,169 1,244 2,413 1,052
ตำบลบางกระเบา 422 415 837 270
เทศบาลตำบลนาดี 3,780 3,859 7,639 2,961
ตำบลนาดี 2,027 2,082 4,109 1,370
ตำบลสำพันตา 1,753 1,777 3,530 1,591
เทศบาลตำบลสระบัว 933 984 1,917 535
ตำบลลาดตะเคียน 933 984 1,917 535
เทศบาลตำบลเมืองเก่า 3,194 3,354 6,548 3,954
ตำบลกบินทร์ 586 620 1,206 632
ตำบลเมืองเก่า 2,608 2,734 5,342 3,322
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ 1,156 1,134 2,290 725
ตำบลเนินหอม 1,156 1,134 2,290 725
เทศบาลตำบลกบินทร์ 2,033 2,295 4,328 2,129
ตำบลกบินทร์ 2,033 2,295 4,328 2,129
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 8,472 9,574 18,046 8,128
ตำบลหน้าเมือง 8,472 9,574 18,046 8,128

หน้า 4