รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนครนายก 126,351 128,823 255,174 86,919
อำเภอเมืองนครนายก 41,383 41,110 82,493 28,238
ตำบลท่าช้าง 2,276 2,529 4,805 1,524
ตำบลบ้านใหญ่ 1,782 1,865 3,647 1,438
ตำบลวังกระโจม 1,291 1,435 2,726 835
ตำบลท่าทราย 1,686 1,785 3,471 1,104
ตำบลดอนยอ 2,322 2,344 4,666 1,303
ตำบลศรีจุฬา 2,968 2,990 5,958 1,855
ตำบลดงละคร 3,960 4,101 8,061 2,496
ตำบลศรีนาวา 2,429 2,729 5,158 1,742
ตำบลสาริกา 4,974 5,194 10,168 4,333
ตำบลหินตั้ง 2,799 2,876 5,675 1,917
ตำบลเขาพระ 4,828 4,804 9,632 2,908
ตำบลพรหมณี 10,068 8,458 18,526 6,783
อำเภอปากพลี 11,165 11,597 22,762 7,435
ตำบลเกาะหวาย 1,000 1,055 2,055 726
ตำบลเกาะโพธิ์ 1,419 1,435 2,854 929
ตำบลปากพลี 1,823 1,946 3,769 1,209
ตำบลโคกกรวด 1,437 1,472 2,909 917
ตำบลท่าเรือ 1,994 2,030 4,024 1,260
ตำบลหนองแสง 1,574 1,763 3,337 1,120
ตำบลนาหินลาด 1,918 1,896 3,814 1,274
อำเภอบ้านนา 31,988 31,849 63,837 20,683
ตำบลบ้านนา 1,716 1,854 3,570 1,227
ตำบลบ้านพร้าว 2,458 2,749 5,207 1,840
ตำบลบ้านพริก 5,151 5,527 10,678 3,259
ตำบลอาษา 1,195 1,284 2,479 741
ตำบลทองหลาง 2,566 2,656 5,222 1,502

หน้า 1