รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสระแก้ว 275,572 272,770 548,342 183,266
อำเภอเมืองสระแก้ว 43,093 42,159 85,252 24,481
ตำบลสระแก้ว 2,135 2,215 4,350 1,297
ตำบลบ้านแก้ง 6,595 6,682 13,277 3,979
ตำบลศาลาลำดวน 5,250 5,206 10,456 2,775
ตำบลโคกปี่ฆ้อง 6,184 6,346 12,530 3,377
ตำบลท่าแยก 6,210 6,321 12,531 3,428
ตำบลท่าเกษม 4,397 3,663 8,060 2,865
ตำบลสระขวัญ 8,654 8,068 16,722 4,525
ตำบลหนองบอน 3,668 3,658 7,326 2,235
อำเภอคลองหาด 18,566 18,446 37,012 11,546
ตำบลคลองหาด 4,780 4,821 9,601 3,371
ตำบลไทยอุดม 2,299 2,214 4,513 1,489
ตำบลซับมะกรูด 2,662 2,697 5,359 1,550
ตำบลไทรเดี่ยว 2,050 2,008 4,058 1,134
ตำบลคลองไก่เถื่อน 2,962 2,979 5,941 1,811
ตำบลเบญจขร 2,174 2,095 4,269 1,259
ตำบลไทรทอง 1,639 1,632 3,271 932
อำเภอตาพระยา 26,164 25,818 51,982 13,513
ตำบลตาพระยา 6,787 6,498 13,285 3,513
ตำบลทัพเสด็จ 4,160 4,216 8,376 2,442
ตำบลทัพราช 7,327 7,330 14,657 3,436
ตำบลทัพไทย 4,203 4,068 8,271 2,124
ตำบลโคคลาน 3,687 3,706 7,393 1,998
อำเภอวังน้ำเย็น 21,148 20,715 41,863 13,374
ตำบลวังน้ำเย็น 1
ตำบลตาหลังใน 7,265 7,037 14,302 4,030
ตำบลคลองหินปูน 4,644 4,684 9,328 3,211

หน้า 1