รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลกระสัง 1,814 1,988 3,802 1,592
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ 2,545 2,599 5,144 1,497
ตำบลคูเมือง 474 429 903 241
ตำบลหินเหล็กไฟ 2,071 2,170 4,241 1,256
เทศบาลตำบลคูเมือง 1,875 1,801 3,676 1,426
ตำบลคูเมือง 1,039 1,081 2,120 970
ตำบลหนองขมาร 836 720 1,556 456
เทศบาลเมืองนางรอง 10,171 11,195 21,366 9,719
ตำบลนางรอง 7,776 8,629 16,405 8,295
ตำบลถนนหัก 2,395 2,566 4,961 1,424
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 13,304 14,558 27,862 13,218
ตำบลในเมือง 13,304 14,558 27,862 13,218

หน้า 11