รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลปราสาททอง 3,229 3,341 6,570 1,657
ตำบลบ้านแร่ 3,175 3,187 6,362 1,557
อำเภอโนนนารายณ์ 17,759 17,617 35,376 7,706
ตำบลหนองหลวง 2,907 2,926 5,833 1,236
ตำบลคำผง 3,077 3,038 6,115 1,329
ตำบลโนน 2,996 2,974 5,970 1,389
ตำบลระเวียง 4,347 4,368 8,715 1,847
ตำบลหนองเทพ 4,432 4,311 8,743 1,905
เทศบาลตำบลบัวเชด 3,192 3,164 6,356 2,018
ตำบลบัวเชด 3,192 3,164 6,356 2,018
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 1,240 1,227 2,467 1,085
ตำบลสำโรงทาบ 226 195 421 255
ตำบลหนองไผ่ล้อม 1,014 1,032 2,046 830
เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ 2,168 2,287 4,455 1,534
ตำบลลำดวน 2,168 2,285 4,453 1,529
ตำบลตรำดม 2 2 5
เทศบาลตำบลสังขะ 1,775 1,938 3,713 2,001
ตำบลสังขะ 1,277 1,392 2,669 1,492
ตำบลบ้านชบ 498 546 1,044 509
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ 2,408 2,548 4,956 2,356
ตำบลระแงง 2,408 2,548 4,956 2,356
เทศบาลตำบลสนม 2,492 2,635 5,127 1,340
ตำบลสนม 2,492 2,635 5,127 1,340
เทศบาลตำบลรัตนบุรี 2,871 3,069 5,940 2,322
ตำบลรัตนบุรี 2,832 3,040 5,872 2,283
ตำบลไผ่ 39 29 68 39
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท 1,345 1,318 2,663 741
ตำบลปรือ 1,345 1,318 2,663 741

หน้า 7