รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลกังแอน 3,070 3,271 6,341 2,901
ตำบลกังแอน 3,062 3,267 6,329 2,892
ตำบลบ้านพลวง 8 4 12 9
เทศบาลตำบลจอมพระ 2,084 2,234 4,318 1,674
ตำบลจอมพระ 2,084 2,234 4,318 1,674
เทศบาลตำบลท่าตูม 2,273 2,425 4,698 1,659
ตำบลท่าตูม 2,273 2,425 4,698 1,659
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี 1,193 1,283 2,476 951
ตำบลชุมพลบุรี 1,193 1,283 2,476 951
เทศบาลตำบลเมืองที 1,009 988 1,997 472
ตำบลเมืองที 1,009 988 1,997 472
เทศบาลเมืองสุรินทร์ 18,661 21,435 40,096 15,537
ตำบลในเมือง 18,661 21,435 40,096 15,537

หน้า 8