รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลน้ำคำ 3,316 3,385 6,701 1,730
ตำบลส้มผ่อ 2,968 2,935 5,903 1,550
ตำบลคำเตย 4,366 4,398 8,764 2,484
ตำบลคำไผ่ 2,325 2,297 4,622 1,251
เทศบาลตำบลสามแยก 1,990 2,003 3,993 1,784
ตำบลสามแยก 1,990 2,003 3,993 1,784
เทศบาลตำบลเลิงนกทา 1,565 1,625 3,190 909
ตำบลสวาท 1,565 1,625 3,190 909
เทศบาลตำบลค้อวัง 2,205 2,291 4,496 1,393
ตำบลค้อวัง 2,205 2,291 4,496 1,393
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด 2,478 2,557 5,035 1,639
ตำบลฟ้าหยาด 2,478 2,557 5,035 1,639
เทศบาลตำบลป่าติ้ว 1,549 1,533 3,082 1,045
ตำบลโพธิ์ไทร 1,549 1,533 3,082 1,045
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว 2,099 2,135 4,234 1,399
ตำบลลุมพุก 2,099 2,135 4,234 1,399
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 2,446 2,566 5,012 1,884
ตำบลกุดชุม 2,298 2,425 4,723 1,820
ตำบลโนนเปือย 148 141 289 64
เทศบาลตำบลทรายมูล 3,026 3,142 6,168 1,756
ตำบลทรายมูล 3,026 3,142 6,168 1,756
เทศบาลเมืองยโสธร 9,902 10,548 20,450 8,080
ตำบลในเมือง 9,902 10,548 20,450 8,080

หน้า 4