รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลคอนสาร 2,142 2,294 4,436 1,315
ตำบลคอนสาร 1,644 1,769 3,413 1,052
ตำบลดงบัง 498 525 1,023 263
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ 4,330 4,789 9,119 3,998
ตำบลช่องสามหมอ 2,395 2,609 5,004 2,072
ตำบลหนองไผ่ 1,935 2,180 4,115 1,926
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 5,585 5,754 11,339 2,994
ตำบลนาหนองทุ่ม 5,585 5,754 11,339 2,994
เทศบาลตำบลบ้านแท่น 2,137 2,141 4,278 1,439
ตำบลบ้านแท่น 2,137 2,141 4,278 1,439
เทศบาลตำบลภูเขียว 3,356 3,724 7,080 2,791
ตำบลผักปัง 3,356 3,724 7,080 2,791
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว 2,870 2,905 5,775 1,551
ตำบลบ้านเพชร 2,870 2,905 5,775 1,551
เทศบาลตำบลเทพสถิต 1,998 2,021 4,019 1,786
ตำบลวะตะแบก 1,998 2,021 4,019 1,786
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว 2,923 2,944 5,867 2,168
ตำบลหนองบัวระเหว 2,923 2,944 5,867 2,168
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 3,552 3,804 7,356 2,632
ตำบลบ้านชวน 3,552 3,804 7,356 2,632
เทศบาลตำบลบ้านเพชร 2,673 2,749 5,422 2,030
ตำบลบ้านเพชร 2,673 2,749 5,422 2,030
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 986 1,008 1,994 696
ตำบลหนองบัวโคก 986 1,008 1,994 696
เทศบาลตำบลจัตุรัส 2,077 2,294 4,371 1,927
ตำบลบ้านกอก 2,077 2,294 4,371 1,927
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง 4,561 4,731 9,292 3,632
ตำบลหนองบัวแดง 4,561 4,731 9,292 3,632

หน้า 6