รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลคำโพน 3,878 3,684 7,562 1,850
ตำบลนาหว้า 2,604 2,485 5,089 1,292
ตำบลลือ 4,177 4,094 8,271 2,049
ตำบลห้วย 3,475 3,449 6,924 1,831
ตำบลโนนงาม 1,920 1,888 3,808 1,037
ตำบลนาป่าแซง 2,907 2,857 5,764 1,650
อำเภอพนา 9,701 9,406 19,107 5,176
ตำบลพนา 1,546 1,490 3,036 836
ตำบลจานลาน 4,364 4,216 8,580 2,417
ตำบลไม้กลอน 3,791 3,700 7,491 1,923
อำเภอเสนางคนิคม 17,307 17,434 34,741 8,850
ตำบลเสนางคนิคม 3,348 3,374 6,722 1,930
ตำบลโพนทอง 2,710 2,732 5,442 1,389
ตำบลไร่สีสุก 2,605 2,646 5,251 1,292
ตำบลนาเวียง 3,268 3,335 6,603 1,544
ตำบลหนองไฮ 3,252 3,227 6,479 1,693
ตำบลหนองสามสี 2,124 2,120 4,244 1,002
อำเภอหัวตะพาน 21,639 21,461 43,100 9,863
ตำบลหัวตะพาน 1,134 1,091 2,225 522
ตำบลคำพระ 3,389 3,452 6,841 1,634
ตำบลเค็งใหญ่ 3,125 3,040 6,165 1,397
ตำบลหนองแก้ว 2,015 2,092 4,107 879
ตำบลโพนเมืองน้อย 3,514 3,478 6,992 1,598
ตำบลสร้างถ่อน้อย 3,911 3,887 7,798 1,827
ตำบลจิกดู่ 3,389 3,356 6,745 1,580
ตำบลรัตนวารี 1,162 1,065 2,227 426
อำเภอลืออำนาจ 17,273 17,406 34,679 8,484
ตำบลอำนาจ 1,537 1,474 3,011 681

หน้า 2