รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลดงมะยาง 2,075 2,001 4,076 890
ตำบลเปือย 3,487 3,595 7,082 1,741
ตำบลดงบัง 3,138 3,240 6,378 1,729
ตำบลไร่ขี 2,219 2,269 4,488 1,130
ตำบลแมด 2,249 2,316 4,565 1,127
ตำบลโคกกลาง 2,568 2,511 5,079 1,186
เทศบาลตำบลนายม 2,583 2,605 5,188 1,355
ตำบลนายม 2,583 2,605 5,188 1,355
เทศบาลตำบลพระเหลา 3,119 3,045 6,164 1,760
ตำบลพระเหลา 3,119 3,045 6,164 1,760
เทศบาลตำบลอำนาจ 1,034 1,156 2,190 802
ตำบลอำนาจ 1,034 1,156 2,190 802
เทศบาลตำบลหัวตะพาน 3,466 3,586 7,052 1,919
ตำบลหัวตะพาน 1,906 1,956 3,862 893
ตำบลหนองแก้ว 154 168 322 84
ตำบลรัตนวารี 1,406 1,462 2,868 942
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 2,902 3,034 5,936 1,782
ตำบลเสนางคนิคม 2,902 3,034 5,936 1,782
เทศบาลตำบลพนา 1,323 1,496 2,819 952
ตำบลพนา 826 998 1,824 595
ตำบลพระเหลา 497 498 995 357
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 1,800 1,797 3,597 1,426
ตำบลนาหว้า 1,637 1,634 3,271 1,320
ตำบลนาป่าแซง 163 163 326 106
เทศบาลตำบลชานุมาน 1,572 1,598 3,170 1,189
ตำบลชานุมาน 1,572 1,598 3,170 1,189
เทศบาลตำบลน้ำปลีก 2,035 2,090 4,125 1,091
ตำบลน้ำปลีก 2,035 2,090 4,125 1,091

หน้า 3