รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 12,841 13,593 26,434 10,942
ตำบลบุ่ง 12,841 13,593 26,434 10,942

หน้า 4