รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลโคกกว้าง 2,420 2,321 4,741 1,215
เทศบาลตำบลหอคำ 3,548 3,568 7,116 2,011
ตำบลหอคำ 3,548 3,568 7,116 2,011
เทศบาลตำบลโนนสว่าง 3,395 3,344 6,739 1,769
ตำบลโนนสว่าง 3,395 3,344 6,739 1,769
เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ 3,499 3,482 6,981 2,653
ตำบลวิศิษฐ์ 3,499 3,482 6,981 2,653
เทศบาลตำบลศรีวิไล 5,506 5,450 10,956 3,209
ตำบลศรีวิไล 5,506 5,450 10,956 3,209
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 4,866 4,962 9,828 2,766
ตำบลบึงโขงหลง 2,591 2,612 5,203 1,559
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง 2,275 2,350 4,625 1,207
เทศบาลตำบลปากคาด 3,624 3,525 7,149 2,271
ตำบลปากคาด 2,128 2,070 4,198 1,379
ตำบลโนนศิลา 1,496 1,455 2,951 892
เทศบาลตำบลศรีพนา 3,480 3,513 6,993 2,234
ตำบลเซกา 3,480 3,513 6,993 2,234
เทศบาลตำบลท่าสะอาด 3,354 3,393 6,747 1,774
ตำบลท่าสะอาด 3,354 3,393 6,747 1,774
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย 3,390 3,386 6,776 2,129
ตำบลโซ่ 3,390 3,386 6,776 2,129
เทศบาลตำบลพรเจริญ 5,074 5,210 10,284 3,015
ตำบลพรเจริญ 5,074 5,210 10,284 3,015
เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง 2,532 2,514 5,046 1,275
ตำบลดอนหญ้านาง 2,532 2,514 5,046 1,275
เทศบาลตำบลบึงกาฬ 2,281 2,453 4,734 2,379
ตำบลบึงกาฬ 1,078 1,080 2,158 1,039
ตำบลวิศิษฐ์ 1,203 1,373 2,576 1,340

หน้า 3