รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลด่านช้าง 3,536 3,512 7,048 1,774
ตำบลกุดแห่ 1,406 1,477 2,883 773
เทศบาลตำบลกุดดินจี่ 2,901 2,946 5,847 1,599
ตำบลกุดดินจี่ 2,901 2,946 5,847 1,599
เทศบาลตำบลหัวนา 1,886 1,852 3,738 959
ตำบลหัวนา 1,886 1,852 3,738 959
เทศบาลตำบลนามะเฟือง 1,954 2,127 4,081 978
ตำบลนามะเฟือง 1,954 2,127 4,081 978
เทศบาลตำบลนาคำไฮ 2,519 2,527 5,046 1,261
ตำบลนาคำไฮ 2,519 2,527 5,046 1,261
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 10,509 10,955 21,464 10,093
ตำบลหนองบัว 3,865 3,988 7,853 4,819
ตำบลโพธิ์ชัย 1,926 1,962 3,888 1,421
ตำบลลำภู 4,718 5,005 9,723 3,853

หน้า 4