รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดขอนแก่น 879,360 895,456 1,774,816 549,114
อำเภอเมืองขอนแก่น 77,768 78,746 156,514 56,340
ตำบลสำราญ 4,804 4,795 9,599 2,918
ตำบลโคกสี 4,445 4,479 8,924 2,571
ตำบลท่าพระ 5,049 5,134 10,183 3,437
ตำบลบ้านทุ่ม 8,441 8,897 17,338 5,572
ตำบลพระลับ 10,528 11,198 21,726 7,647
ตำบลบ้านหว้า 5,297 5,358 10,655 3,229
ตำบลแดงใหญ่ 3,785 3,686 7,471 2,550
ตำบลดอนช้าง 2,400 2,474 4,874 1,264
ตำบลดอนหัน 4,892 5,020 9,912 2,806
ตำบลศิลา 24,491 23,952 48,443 22,250
ตำบลบึงเนียม 3,636 3,753 7,389 2,096
อำเภอบ้านฝาง 24,838 24,635 49,473 14,235
ตำบลหนองบัว 3,604 3,615 7,219 2,239
ตำบลป่าหวายนั่ง 3,986 3,868 7,854 2,351
ตำบลโนนฆ้อง 3,085 3,102 6,187 1,804
ตำบลบ้านเหล่า 5,107 5,162 10,269 2,741
ตำบลป่ามะนาว 3,167 3,091 6,258 1,537
ตำบลบ้านฝาง 3,040 2,966 6,006 2,023
ตำบลโคกงาม 2,849 2,831 5,680 1,540
อำเภอพระยืน 12,156 12,480 24,636 6,590
ตำบลพระยืน 4,778 4,858 9,636 2,547
ตำบลพระบุ 2,112 2,196 4,308 1,115
ตำบลหนองแวง 2,454 2,484 4,938 1,294
ตำบลขามป้อม 2,812 2,942 5,754 1,634
อำเภอหนองเรือ 41,576 42,053 83,629 20,579
ตำบลหนองเรือ 3,353 3,419 6,772 1,698

หน้า 1