รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านเม็ง 5,767 6,013 11,780 2,828
ตำบลบ้านกง 2,445 2,383 4,828 1,226
ตำบลยางคำ 4,691 4,707 9,398 2,315
ตำบลจระเข้ 3,286 3,315 6,601 1,755
ตำบลโนนทอง 5,875 6,062 11,937 3,071
ตำบลกุดกว้าง 4,836 4,752 9,588 2,270
ตำบลโนนทัน 4,411 4,491 8,902 2,175
ตำบลโนนสะอาด 4,024 3,951 7,975 1,829
ตำบลบ้านผือ 2,888 2,960 5,848 1,412
อำเภอชุมแพ 41,164 40,886 82,050 22,136
ตำบลชุมแพ 3,073 3,199 6,272 1,790
ตำบลโนนหัน 1,790 1,882 3,672 940
ตำบลนาหนองทุ่ม 4,581 4,529 9,110 2,808
ตำบลโนนอุดม 2,030 2,110 4,140 1,074
ตำบลขัวเรียง 3,582 3,637 7,219 1,731
ตำบลหนองไผ่ 5,025 4,954 9,979 3,112
ตำบลไชยสอ 2,209 2,317 4,526 1,323
ตำบลวังหินลาด 4,362 4,297 8,659 2,095
ตำบลนาเพียง 4,233 4,403 8,636 2,175
ตำบลหนองเขียด 3,345 3,380 6,725 1,718
ตำบลหนองเสาเล้า 3,314 3,314 6,628 1,599
ตำบลโนนสะอาด 3,620 2,864 6,484 1,771
อำเภอสีชมพู 37,258 37,106 74,364 20,515
ตำบลสีชมพู 4,428 4,537 8,965 2,421
ตำบลศรีสุข 5,445 5,490 10,935 2,677
ตำบลนาจาน 4,945 5,051 9,996 2,491
ตำบลวังเพิ่ม 3,812 3,874 7,686 2,106
ตำบลซำยาง 1,968 1,949 3,917 919

หน้า 2