รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลหนองหิน 2,407 2,328 4,735 1,705
ตำบลหนองหิน 2,407 2,328 4,735 1,705
เทศบาลตำบลภูกระดึง 3,893 3,905 7,798 2,487
ตำบลศรีฐาน 655 673 1,328 379
ตำบลผานกเค้า 1,086 1,070 2,156 609
ตำบลภูกระดึง 2,152 2,162 4,314 1,499
เทศบาลเมืองวังสะพุง 6,010 6,281 12,291 4,080
ตำบลวังสะพุง 5,219 5,464 10,683 3,677
ตำบลศรีสงคราม 791 817 1,608 403
เทศบาลตำบลท่าลี่ 1,009 1,084 2,093 770
ตำบลท่าลี่ 1,009 1,084 2,093 770
เทศบาลตำบลภูเรือ 1,481 1,441 2,922 1,273
ตำบลหนองบัว 1,481 1,441 2,922 1,273
เทศบาลตำบลนาแห้ว 1,055 974 2,029 799
ตำบลนาแห้ว 1,055 974 2,029 799
เทศบาลตำบลด่านซ้าย 1,818 1,877 3,695 1,747
ตำบลด่านซ้าย 1,818 1,877 3,695 1,747
เทศบาลตำบลปากชม 1,644 1,666 3,310 1,280
ตำบลปากชม 1,644 1,666 3,310 1,280
เทศบาลตำบลเชียงกลม 2,549 2,470 5,019 1,364
ตำบลเชียงกลม 2,549 2,470 5,019 1,364
เทศบาลตำบลเชียงคาน 2,771 2,918 5,689 2,492
ตำบลเชียงคาน 2,771 2,918 5,689 2,492
เทศบาลตำบลนาด้วง 3,411 3,433 6,844 2,096
ตำบลนาด้วง 3,411 3,433 6,844 2,096
เทศบาลตำบลน้ำสวย 1,788 1,787 3,575 1,102
ตำบลน้ำสวย 1,788 1,787 3,575 1,102
เทศบาลตำบลนาอ้อ 3,058 3,173 6,231 1,941

หน้า 5